dnes je 20.6.2024

Input:

207/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

207/2013 Z.z.
Zákon
z 20. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z., zákona č. 276/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 286/2009 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 223/2012 Z.z. a zákona č. 414/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa citácia „§ 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z.” nahrádza citáciou „§ 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon).”.
2. V § 3 písmeno s) znie:
„s) peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9§ 10 ods. 10, § 16 ods. 8 a § 18 ods. 7 a 9 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
3. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t) finančné prostriedky Európskej únie,”.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 9a sa slová „č. 409/2001 Z.z.” nahrádzajú slovami „č. 409/2011 Z.z.”.
5. V § 4 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,”.
6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:
„o) úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,11b
p) nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
q) odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c
r) podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11ds plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
s) vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b až 11d znejú:

11b§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.


11c§ 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.


11d§ 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o