dnes je 21.7.2024

Input:

344/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997)

344/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1997 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 76 z 27. júna 2012 a rozhodla o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 14. septembra 2012. Listina o prístupe bola 8. októbra 2012 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Protokol nadobudol platnosť 19. mája 2005 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. januára 2013 v súlade s článkom 6 ods. 2.
K oznámeniu č. 344/2013 Z.z.
PROTOKOL Z ROKU 1997, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA PROTOKOL Z ROKU 1978 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O ZABRÁNENÍ ZNEČISŤOVANIU Z LODÍ, KTORÉHO NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU JE MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O ZABRÁNENÍ ZNEČISŤOVANIU Z LODÍ Z ROKU 1973
ZMLUVNÉ STRANY TOHTO PROTOKOLU,
SÚ zmluvnými stranami Protokolu z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973,
UZNÁVAJÚC potrebu zabrániť znečisťovaniu a regulovať znečistenie ovzdušia z lodí,
PRIPOMÍNAJÚC zásadu 15 Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji, ktorá vyzýva k predbežnej opatrnosti,
BERÚC DO ÚVAHY, že tento cieľ by sa dal najlepšie dosiahnuť uzatvorením Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973;
SA DOHODLI TAKTO:
Článok 1
Menený a dopĺňaný dokument
Dokument, ktorý tento protokol mení a dopĺňa, je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí 1973, zmenený Protokolom z roku 1978 (ďalej len „dohovor”).
Článok 2
Doplnenie prílohy VI dohovoru
Dopĺňa sa príloha VI s názvom nariadenia na zabránenie znečisťovaniu ovzdušia z lodí, ktorej text je uvedený v prílohe tohto protokolu.
Článok 3
Všeobecné povinnosti
1. Dohovor a tento protokol budú čítané a vykladané zmluvnými stranami tohto protokolu spolu ako jeden dokument.
2. Každý odkaz na tento protokol tvorí súčasne odkaz na prílohu tohto protokolu.
Článok 4
Postup pri zmene a doplnení
Pri uplatňovaní článku 16 dohovoru na zmeny a doplnenia prílohy VI a jej dodatkov, odkaz na „zmluvnú stranu dohovoru” bude znamenať odkaz na zmluvnú stranu viazanú touto prílohou.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 5
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.