dnes je 9.12.2023

Input:

251/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

251/2010 Z.z.
[zrušené č. 159/2014 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. mája 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”) podľa § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce
(1)  Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkami na povodňové záchranné práce sú všetky oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie podľa § 12 zákona na plnenie úloh
a)  správcu vodohospodársky významných vodných tokov, správcu drobného vodného toku,1) záchrannej zložky integrovaného záchranného systému a Policajného zboru,
b)  regionálnej správy ciest na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva,
c)  orgánu ochrany pred povodňami, povodňovej komisie, krízového štábu, obvodného úradu v sídle kraja, obvodného úradu a obce,
d)  predpovednej povodňovej služby a štátnej hydrologickej služby počas povodne,2)
e)  orgánu verejného zdravotníctva,
f)  právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a fyzickej osoby na príkaz
1.  obce, orgánu ochrany pred povodňami, obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona,
2.  okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 35 písm. d) zákona alebo krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 31 písm. d) zákona.
(2)  Krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia zahŕňa do vlastných výdavkov vynaložených na plnenie úloh počas II. stupňa povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie aj výdavky vynaložené na zabezpečenie činnosti krajskej povodňovej komisie alebo obvodnej povodňovej komisie, verifikačnej komisie a prizvaných expertov, spojenej s overovaním správnosti vyhodnotenia povodňových škôd podľa § 19 ods. 7 zákona.
(3)  Príkaz na vykonanie opatrenia na ochranu pred povodňami podľa odseku 1 písm. f) eviduje ten, kto príkaz vydal.
(4)  Podkladom na vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady. Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce sa spracúva podľa osobitných predpisov.3)
§ 2
Prehľad výdavkov
(1)  Prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkov na povodňové záchranné práce vypracuje podľa tabuľky 1a prílohy
a)  správca drobného vodného toku a predkladá ho obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,
b)  Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav”) a predkladá ho ministerstvu,
c)  právnická osoba, fyzická