dnes je 24.2.2024

Input:

47/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostrredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočichov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstvs životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z.z.

47/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. februára 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona,
k) podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona.”.
2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3. V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „evidenčné číslo,” a slová „a faxu”.
4. V § 2 ods. 4 písmeno b) a ods. 5 písmeno b) znie:
„b) listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5aČlánok 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.”.
5. V § 4 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,
b) fotokópiu
1. preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona,
2. iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona,
3. povolenia na dovoz podľa osobitného