dnes je 24.2.2024

Input:

350/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

350/2013 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
výnos z 28. októbra 2013 č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí (oznámenie č. 177/2010 Z.z.).
Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2013.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2013 a v elektronickej podobe na internetovej adrese www.mhsr.sk.