dnes je 14.4.2024

Input:

358/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií

358/2010 Z.z.
[zrušené č. 410/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) a i) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje pre stacionárne zdroje a ich zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá (ďalej len „zariadenie”)
a)  emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, lehoty a podmienky ich platnosti,
b)  spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných prchavých organických zlúčenín,
c)  spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  zariadením stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, a všetky ostatné priamo pridružené činnosti, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na emisie,
b)  jestvujúcim zariadením zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 29. marca 1999 alebo pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby pred 1. aprílom 2001 a ktoré bolo uvedené do prevádzky do 1. apríla 2002,
c)  novým zariadením zariadenie, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. apríla 2001 alebo pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. marca 2001, ale ktoré sa uviedlo do prevádzky od 1. apríla 2002,
d)  organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden atóm alebo viac atómov z nasledujúcich prvkov: vodík, halogény, kyslík, síra, fosfor, kremík alebo dusík okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,
e)  prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia; za prchavú organickú zlúčeninu sa považujú aj frakcie kreozotu, ktoré prevyšujú túto hodnotu tlaku pár pri teplote 20 °C; členenie prchavých organických zlúčenín je uvedené v prílohe č. 2,
f)  emisiou vypúšťanie prchavej organickej zlúčeniny zo zariadenia do životného prostredia,
g)  odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje prchavú organickú zlúčeninu alebo inú znečisťujúcu látku a je vypúšťaný do ovzdušia komínom alebo výduchom a zo zariadenia na obmedzovanie emisií; objemový prietok sa vyjadruje v m3/h za štandardných stavových podmienok,
h)  fugitívnymi emisiami emisie vypúšťané do ovzdušia, pôdy a vody, okrem emisií v