dnes je 15.4.2024

Input:

325/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

325/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2017
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Kamienka. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Kamienka a Hniezdne. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodného minerálneho zdroja v Kamienke je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade v Prešove, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, na Obecnom úrade v Kamienke a na Obecnom úrade v Hniezdnom.
§ 2
Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 
v z. Andrea Kalavská v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2018 Z.z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2018 Z.z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 325/2018 Z.z.
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÉHO MINERÁLNEHO ZDROJA V KAMIENKE
Ochranné pásmo I. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni územie výverovej oblasti prírodného minerálneho zdroja HK-1 a je určené uzavretým polygónom. Južná hranica ochranného pásma sa začína 50,5 m od začiatku južnej hranice parcely registra C KN číslo 1062/2 a vedie po južnej hranici tejto parcely v dĺžke 5,5 m. Ďalej pokračuje 5,5 m južnou hranicou parcely registra C KN číslo 1062/3. Na jej konci sa stáča severovýchodným smerom pod uhlom 115o v dĺžke 13,6 m cez parcelu registra C KN č. 1062/2 a v dĺžke 9,1 m cez parcelu registra C KN číslo 1062/1, kde sa východná hranica ochranného pásma končí. Severná hranica ochranného pásma vedie od konca východnej hranice pod uhlom 90o v dĺžke 11,4 m cez parcelu registra C KN číslo 1062/1. Polygón sa uzatvára západnou hranicou dlhou 25,9 m.
Ochranné pásmo II. stupňa prírodného minerálneho zdroja v Kamienke
Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené na mapovom podklade katastrálnej mapy.
Južná hranica ochranného pásma II. stupňa sa začína z juhozápadnej strany lomovým bodom 1 pri sútoku Šivarnianskeho