dnes je 17.4.2024

Input:

392/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov

392/2013 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 367/2016 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z.z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z.z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 10 sa slová „etapy III A, III B a IV” nahrádzajú slovami „etapy III A a III B”.
2. V § 10 odsek 11 znie:
„(11) Výrobca v žiadosti o udelenie typového schválenia ES pre vznetové motory nepoužívajúce zariadenie na dodatočnú úpravu znečisťujúcich látok stanoví doplnkové a násobné faktory opotrebenia pre každú znečisťujúcu látku.”.
3. § 10 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13) Stanovenie faktora opotrebenia vznetových motorov etapy IV je ustanovené v bodoch 2.1 až 2.5 dodatku 5 prílohy III smernice.
(14) Technické požiadavky ustanovené v odseku 13 môžu byť na základe žiadosti výrobcu využité na stanovenie faktora opotrebenia pre vznetové motory etapy III A a III B.
(15) Výrobca na stanovenie času životnosti pre vznetové motory etapy III A, III B a IV musí použiť technické požiadavky ustanovené v bode 3.1 dodatku 5 prílohy III smernice.”.
4. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) v zátvorke rímskymi číslicami označený emisný stupeň; označenie musí byť viditeľné a umiestnené v blízkosti čísla typového schválenia,
d) v zátvorke písmená SV vyjadrujúce výrobcu malej série motorov, ak ide o motor uvedený na trh výrobcom malej série motorov podľa § 14 ods. 3; označenie musí byť viditeľné a umiestnené v blízkosti čísla typového schválenia.”.
5. Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. decembra 2013.
 
Robert Fico v. r.