dnes je 15.4.2024

Input:

73/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.

73/2013 Z.z.
ZÁKON
z 20. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno x) znie:
„x) odberom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „odber”) získavanie lesného reprodukčného materiálu zo zdroja lesného reprodukčného materiálu, najmä zbieranie opadaných semien alebo semennej suroviny, trhanie, striasanie, sklepávanie, ošľahávanie, sťahovanie semien alebo semennej suroviny, vyťahovanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia a odoberanie častí rastlín na vegetatívne množenie,”.
2. V § 8 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v prípade semenných zdrojov zmeny oznamuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá mala na uznaní zdroja záujem.”.
3. V § 24 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) posudzuje návrh na zriadenie a projekt obhospodarovania génovej základne alebo semenného porastu,”.
4. V § 24 ods. 2 písm. j) sa slovo „a” nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na vertikálny prenos lesného reprodukčného materiálu”.
5. V § 24 ods. 2 písm. k) sa za slová „delením oddielov,” vkladajú slová „alebo ktorý je predmetom obchodnej výmeny alebo vývozu”.
6. V prílohe č. 1 v položke skr. lat. názvu javora introdukovaného sa slovo „ain” nahrádza slovom „aid”.
7. V prílohe č. 5 časti A. sa za slová „(pre JD - stredoslovenská oblasť)” vkladá bodkočiarka a slová „pre lesné dreviny, pre ktoré nie sú semenárske oblasti určené, sa uvádza číslo 1 a v prípade zdroja lesnej dreviny, ktorej pôvod nie je z uznaného zdroja z územia Slovenskej republiky, sa uvádza číslo 5”.
8. V prílohe č. 6 sa slovo „sadu” nahrádza slovom „porastu”.
9. Príloha č. 6 sa na konci dopĺňa textom, ktorý znie:
„Pre semenné zdroje sa primerane použijú tabuľky pre uznané porasty alebo výberové stromy; údaje o lesnom hospodárskom celku, lesnom celku a jednotke priestorového rozdelenia lesa sa nevypĺňajú. Zároveň sa uvedú aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá mala na uznaní zdroja záujem.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
 
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.