dnes je 29.2.2024

Input:

49/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

49/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.”.
2. V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pravdepodobnej environmentálnej záťaže1a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a§ 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
3. Nadpis § 2 znie:
„Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže”.
4. V § 2 odsek 8 znie:
„(8) Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného systému environmentálnych záťaží.”.
5. V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže.”.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
6. V § 2 ods. 10 sa slová „odsekoch 5 až 8” nahrádzajú slovami „odsekoch 5 až 9”.
7. V § 3 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci4a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4aČl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).”.
8. V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa slová „ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností” nahrádzajú slovami „u ktorej sa preukáže, že”.
9. V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „ak” nahrádza slovami „u ktorej sa”.
10. V § 4 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
11. V § 4 ods. 6 sa slová „2 až 4” nahrádzajú slovami „2 a 3”.
12. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba nezabezpečí vypracovanie alebo realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov. Povinná osoba je povinná vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci.”.
13. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja
a) z vlastného podnetu,
b) na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž,
c) z podnetu ministerstva alebo
d) na základe oznámenia podľa § 7.”.
14. V § 5 ods. 3 písm. c) sa