dnes je 14.4.2024

Input:

192/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

192/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slovenský kras (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, bučiaka trsťového, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, hadiara krátkoprstého, chriašteľa bodkovaného, kane močiarnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, orla krikľavého, penice jarabej, prepelice poľnej, skaliara pestrého, sokola rároha, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, výra skalného, výrika lesného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Bôrka, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov, Honce, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kováčová, Kečovo, Kružná, Kunova Teplica, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Lúčka, Plešivec, Pašková, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik a Vidová a v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Háj, Hačava, Hosťovce, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Včeláre a Zádiel.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 43 860,2400 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, sokola rároha, včelára lesného, výrika lesného a výra skalného od 1. marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave a na Obvodnom úrade životného prostredia Košice-okolie.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
 
Jozef Medveď v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 192/2010 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 30. júnu 2005 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1997, 1. januáru 2001 a 1. januáru 2002 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:
Rožňava 37 - 32
Turňa nad Bodvou 37 - 41
Medzev 37 - 23