dnes je 17.4.2024

Input:

194/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra

194/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľká Fatra (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, ďatľa trojprstého, výra skalného, sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, muchárika bielokrkého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Martin v katastrálnych územiach Belá pri Necpaloch, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom a Turčianske Jaseno, v okrese Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Čremošné, Horná Štubňa, Horný Turček, Mošovce a Rakša, v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Donovaly, Harmanec, Kordíky, Motyčky, Staré Hory a Turecká a v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružomberok.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 47 445,0100 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, ďatľa bielochrbtého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Martine, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku a na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
 
Jozef Medveď v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 194/2010 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom katastra nehnuteľností k 1. aprílu 2003. Hranica bola z uvedených máp prenesená do základnej mapy Slovenskej republiky v M 1 : 50 000 do mapových listov (stav k 1. januáru 1990):
Ružomberok 26 - 34
Diviaky 36 - 11
Donovaly 36 - 12
Kremnica 36 - 13
Banská Bystrica 36 - 14
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v ústí Blatnickej doliny a Gaderskej doliny. Pokračuje na severovýchod ľavým brehom Gaderského potoka, z južnej, východnej a severovýchodnej strany postupne obchádza areál zrubovej základne, ktorý je mimo chráneného vtáčieho územia a