dnes je 15.4.2024

Input:

138/2010 Z.z., Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli, v znení neskorších předpisov

138/2010 Z.z.
ZÁKON
z 3. marca 2010
o lesnom reprodukčnom materiáli
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) požiadavky na reprodukčný materiál druhov lesných drevín a ich krížencov určený na umelú obnovu lesa, zalesňovanie a na iné lesnícke účely (ďalej len „lesný reprodukčný materiál”) uvedených v prílohe č. 1,
b) požiadavky na zdroje lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „zdroj”) a ich ochranu,
c) podmienky zberu lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
d) podmienky použitia lesného reprodukčného materiálu pri umelej obnove lesa a zalesňovaní pozemkov na to určených (ďalej len „obnova lesa a zalesňovanie”),
e) práva a povinnosti osôb pri činnostiach súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
f) podmienky na obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „obchodná výmena”), na dovoz lesného reprodukčného materiálu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „dovoz”), a na vývoz lesného reprodukčného materiálu do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „vývoz”),
g) pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
h) dozor nad produkciou lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaním na trh,
i) sankcie za porušenie povinností v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) lesným reprodukčným materiálom
1. semeno alebo semenná surovina, ktorou sú plody, šišky alebo súplodia,
2. osivo, ktorým sú semená určené na výsev,
3. časti rastlín určené na produkciu sadbového materiálu,
4. sadbový materiál, ktorým sú semenáčiky a sadenice získané z osiva, častí rastlín alebo z prirodzeného zmladenia,
5. semenáčik, ktorým je mladá rastlina vyrastená zo semena, ktorej koreňový systém nebol upravovaný,
6. sadenica, ktorou je mladá rastlina vypestovaná zo semena alebo z časti rastliny, ktorej koreňový systém bol upravovaný,
aa) škôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový materiál,
ab) prevádzkovým zariadením stavba alebo zariadenie slúžiace na produkciu sadbového materiálu.
b) genetickým zdrojom lesných drevín materiál súčasnej alebo potenciálnej hodnoty rastlinného pôvodu obsahujúci funkčné jednotky dedičnosti,
c) semenným zdrojom stromy alebo porasty lesných drevín mimo lesných pozemkov, z ktorých sa zbiera semeno alebo semenná surovina,
d) uznaným lesným porastom populácia stromov vymedzená hranicami jednej alebo viacerých jednotiek priestorového rozdelenia lesa uznaná na základe jej fenotypovej hodnoty,
e) semenným sadom uznaná účelová výsadba klonov alebo potomstiev výberových stromov; semenný sad je založený a obhospodarovaný tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo oplodnenie cudzím peľom,
f) výberovým stromom strom uznaný na získavanie potomstva riadeným alebo otvoreným opeľovaním jedného identifikovaného rodiča používaného ako samičia rastlina peľom jedného rodiča alebo množstva identifikovaných alebo neidentifikovaných rodičov,
g) klonom geneticky identické