dnes je 9.12.2023

Input:

421/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

421/2013 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. decembra 2013,
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Spoločenská hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a ohrozenosť.
(2) Spoločenská hodnota poľovnej zveri je uvedená v prílohe.
(3) Pri poľovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa spoločenská hodnota neurčuje.
§ 2
(1) Spoločenská hodnota poľovnej zveri podľa prílohy sa zvyšuje o
a) 100 % pri gravidnej samici,
b) 70 % mimo času lovu alebo zakázaným spôsobom lovu podľa § 65 zákona,
c) 50 %, ak ide o trofejového jedinca raticovej zveri vhodného na chov podľa § 73 písm. g) zákona alebo ak bol jedinec ulovený v chránenom území.1)
(2) Ak dôjde k súbehu okolností podľa odseku 1 percentuálne navýšenie spoločenskej hodnoty sa sčíta.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
Ľubomír Jahnátek v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 421/2013 Z.z.
SPOLOČENSKÁ HODNOTA POĽOVNEJ ZVERI
 
Slovenský názov druhu
Latinský názov druhu
Kategória
eur/ks
zver srstnatá
jeleň lesný
Cervus elaphus
jeleň
2 000
 
 
jelenica
1 000
 
 
jelenča
400
jeleň sika
Cervus nippon
 
100
daniel škvrnitý
Dama dama
daniel
1 500
 
 
danielica
800
 
 
danielča
300
srnec lesný
Capreolus capreolus
srnec
1 200
 
 
srna
600
 
 
srnča
200
jeleník (pasrnec) bielochvostý
Odocoileus virginianus
 
100
muflón lesný
Ovis musimon
muflón
900
 
 
muflónica
400
 
 
muflónča
200
diviak lesný
Sus scrofa
diviak
600
 
 
diviačica
300
 
 
diviača
100
kamzík vrchovský alpský
Rupicapra rupicapra rupicapra
 
3 000
jazvec lesný
Meles meles
 
270
králik divý
Oryctolagus cuniculus
 
150
kuna lesná
Martes martes
 
100
kuna skalná
Martes foina
 
100
líška hrdzavá
Vulpes vulpes
 
100
medvedík čistotný
Procyon lotor
 
0
ondatra pižmová
Ondatra zibethica
 
0
psík medvedíkovitý
Nyctereutes procyonoides
 
0
šakal zlatý
Canis aureus
 
50
vlk dravý
Canis lupus
 
2 000
tchor tmavý
Putorius putorius
 
80
zajac poľný
Lepus europaeus
 
200
norok severoamerický
Mustela vision
 
0
nutria riečna
Myocastor coypus
 
0
zver pernatá
bažant jarabý
Syrmaticus reevesii
 
30
bažant poľovný
Phasianus colchicus
 
50
kuropta horská
Alectoris graeca
 
20
kuropta červená
Alectoris rufa
 
20
morka divá
Meleagris gallopavo
 
50

Poznámky pod čiarou
1§ 17 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.