dnes je 24.2.2024

Input:

216/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

216/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. augusta 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) až k) zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 odseky 3 až 6 znejú:
„(3) Pri výpočte celkového množstva energie spotrebovanej v doprave podľa odseku 1 sa zohľadňuje
a) automobilový benzín, motorová nafta a biopalivá spotrebované v cestnej doprave a železničnej doprave a
b) elektrina v doprave vrátane elektriny použitej na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu.
(4) Pri výpočte príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel na elektrický pohon alebo na výrobu kvapalných alebo plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu sa použije
a) priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v rámci Európskej únie alebo
b) podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike dosiahnutý dva roky pred rokom výpočtu, ak je vyšší ako priemerný podiel elektriny podľa písmena a).
(5) Pri výpočte podľa odseku 2 sa množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov energie počíta ako
a) 2,5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej elektrifikovanou železničnou dopravou,
b) 5-násobok energetického obsahu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej cestnými vozidlami na elektrický pohon.
(6) Pri výpočte podľa odseku 2 sa príspevok biopalív vyrobených z použitého kuchynského oleja, živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu2a pokročilých biopalív podľa § 14f ods. 1 zákona započíta dvojnásobne.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.”.
2. § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri výpočte podľa odseku 2 sa nezapočíta príspevok biopalív a biokvapalín vyrobených z plodín bohatých na škrob, olejnín