dnes je 23.2.2024

Input:

408/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

408/2011 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 287/2009 Z.z., zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. a zákona č. 258/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.  strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,”.
2. V § 2 písmeno a) znie:
„a)  včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,3”.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,”.
4. V § 3 písm. c) sa slová „na ktorých financovaní sa podieľa Európska únia, ako aj ich modifikácie” nahrádzajú slovami „spolufinancovaných Európskou úniou, ako aj ich zmeny”.
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov” nahrádza citáciou „ § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.
6. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Predmet a rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov
(1)  Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
(2)  Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je
a)  strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b)  strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c)  zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.
(3)