dnes je 9.12.2023

Input:

312/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

312/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 17. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 313/2016 Z.z., zákona č. 90/2017 Z.z., zákona č. 292/2017 Z.z., zákona č. 106/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z. a zákona č. 208/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 ods. 2 sa slovo „bezodkladne” nahrádza slovami „do troch pracovných dní” a slová „orgánu uvedenému v odseku 1” sa nahrádzajú slovami „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,”.
2. V § 15 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29a vydá o tom odborné vyjadrenie;30odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu.
(6) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.”.
3. V § 15 ods. 7 sa za slová „konanie o určenie zodpovednej osoby” vkladajú slová „za nezákonné umiestnenie odpadu”.
4. V § 15 ods. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie”.
5. V § 15 odsek 14 znie:
„(14) V prípadoch uvedených v odsekoch 7 a 12 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady
a) obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a).”.
6. V § 15 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania.”.
7. V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem použitých batérií a akumulátorov, pre