dnes je 20.6.2024

Input:

359/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

359/2010 Z.z.
[zrušené č. 127/2011 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010
o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel a objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry (ďalej len „regulovaný výrobok”),
b) hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín,
c) označovanie obalov regulovaných výrobkov,
d) požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
(2) Zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo niekoľko atómov nasledujúcich prvkov: vodík, kyslík, síra, fosfor, kremík, dusík alebo halogén okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,
b) prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 oC pri štandardnom tlaku 101,3 kPa,
c) obsahom prchavých organických zlúčenín množstvo prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g/l; do obsahu prchavých organických zlúčenín v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou nanesenej vrstvy,
d) organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, regulovaných výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu povrchového napätia, ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok,
e) látkou chemický prvok alebo zlúčeniny prvkov, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyrábajú, v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
f) náterovou látkou zmes, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo prípravkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá potrebné na jeho použitie, ktorá sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na povrchu,
g) filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,
h) vodou riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje vodou,
i) rozpúšťadlom riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej