dnes je 14.4.2024

Input:

252/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

252/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. mája 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”) podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ustanovuje:
§ 1
Priebežná správa o povodňovej situácii
(1)  Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa”) tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.
(2)  Textová časť priebežnej správy obsahuje
a)  nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii”, názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 priebežná správa vzťahuje,
b)  opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity,
c)  prehľad opatrení vykonaných
1.  podľa povodňového plánu,
2.  nad rámec povodňového plánu,
d)  opis
1.  problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami,
2.  opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,
e)  požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,
f)  informácie o úrazoch alebo haváriách.
(3)  Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku a vlastník a správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku vyplňujú tabuľky 1, 2, 5, 7 až 9 prílohy č. 1.
(4)  Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené v inundačnom území vyplňuje tabuľky 7 až 9 prílohy č. 1.
(5)  Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vyplňuje tabuľky 3, 4, 7 až 9 prílohy č. 1.
(6)  Obce, obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady v sídle kraja vyplňujú tabuľky podľa prílohy č. 2.
(7)  Priebežná správa sa vyhotovuje počas
a)  II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín,
b)  III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a k 18.00 hodine podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín,
c)  II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných vôd so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín.
(8)  Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne
a)