dnes je 17.4.2024

Input:

309/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

309/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 17. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z.z., zákona č. 558/2010 Z.z., zákona č. 136/2011 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 373/2012 Z.z., zákona č. 30/2013 Z.z., zákona č. 218/2013 Z.z., zákona č. 382/2013 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 173/2015 Z.z., zákona č. 181/2017 Z.z. a zákona č. 268/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2aokrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a§ 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z.z.”.
2. V § 2 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a” a za slová „prevádzkach výrobcu elektriny” sa vkladá slovo „slúžiacich”.
3. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) až o), ktoré znejú:
„l) výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3,
m) výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aavybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia3abvykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku3acza výrobcu elektriny s právom na podporu,
n) lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta,
o) prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa až 3ac znejú:

3aa§ 3 písm. b) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z.z.


3ab§ 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z.z. v znení zákona č. 309/2018 Z.z.


3ac§ 2 písm. b) osemnásty bod zákona č. 251/2012 Z.z.”.
4. V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa vypúšťa slovo „regionálnej”.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 2 písm. b) dvadsiaty piaty bod zákona č. 251/2012 Z.z.” nahrádza citáciou „§ 2 písm. b) piaty bod zákona č. 251/2012 Z.z.”.
5. V § 3 ods. 1 písmená b) až d) znejú:
„b) výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c) doplatkom,
d) prevzatím