dnes je 20.5.2024

Input:

315/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, v znení účinnom k 1.3.2011

315/2010 Z.z.
[zrušené č. 373/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2010
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
51/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a doplňa 8 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 68 ods. 3 písm. u), v) a z) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)  podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,
b)  zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona,
c)  podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,
d)  podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním,
e)  podrobnosti o skladovaní vrátane dočasného skladovania,
f)  podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu,
g)  územné oblasti vymedzené na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu,
h)  podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
i)  podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra kolektívnych organizácií a o vzore potvrdenia o zápise do Registra kolektívnych organizácií,
j)  podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu,
k)  najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie a povolené použitie olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
l)  podrobnosti o výške sadzby, spôsobe výpočtu záruky a o spôsobe vrátenia záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.
§ 2
Zoznam zariadení
Zoznam zariadení podľa kategórií, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1)  Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickými symbolmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)  Grafické symboly sa musia vyznačiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.
§ 4
Členenie elektroodpadu a technické požiadavky na spracovanie elektroodpadu
(1)  Oddelený zber elektroodpadu a skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním sa musí uskutočňovať v členení na tieto skupiny:
a)  elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,
b)  elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami,
c)  elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti,
d)  elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení (kategórie 1, 8 až 10),
e)  elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení (kategórie 2 až 7).
(2)  Miesta určené na skladovanie elektroodpadu vrátane dočasného skladovania pred jeho spracovaním musia mať
a)  vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a odmasťovacie prostriedky,
b)  ochranu proti vplyvu atmosférických