dnes je 15.4.2024

Input:

229/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

229/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2013,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 229/2013 Z.z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26. 9. 2012).