dnes je 14.4.2024

Input:

357/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia

357/2010 Z.z.
[zrušené č. 231/2013 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a)  požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”),
b)  rozsah ďalších údajov oznamovaných obvodnému úradu životného prostredia o stacionárnom zdroji, o jeho emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót,
c)  požiadavky na náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení”) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
§ 2
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji
(1)  Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia”) je súhrn
a)  vybraných údajov o stacionárnom zdroji, jeho prevádzkovateľovi, o dokumentoch a o sledovaných
1.  technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter”),
2.  technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie”),
3.  podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja ustanovených osobitnými predpismi a súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,
b)  údajov o nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.
(2)  Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na
a)  stálu evidenciu,
b)  ročnú evidenciu,
c)  priebežnú evidenciu.
(3)  Evidencia podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona o veľkom zdroji a o strednom zdroji obsahuje údaje najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1. Evidencia podľa § 16 ods. 1 písm. d) a odseku 2 zákona o malom zdroji obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 v primeranom rozsahu.
(4)  Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je vymedzený v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona.
(5)  V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.1)
(6)  Údaje o zložení a kvalite palív a surovín sú údaje z analytických certifikátov, protokolov a z iných obdobných dokladov.
(7)  O dodržaní určených emisných limitov a o plnení určených technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania sa v