dnes je 17.4.2024

Input:

320/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

320/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok „13 08 99 odpady inak nešpecifikované” v stĺpci Kategória odpadu dopĺňa písmenom „N”.
2. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok „16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07” nahrádza riadkom „16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07”.
3. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za riadok „20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O” vkladajú nové riadky „20 01 04 obaly z kovu O” a „20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N”.
4. V prílohe č. 1 časti C. Postup pri zaraďovaní odpadov štvrtom bode sa nad slovom „vlastností” odkaz „4” nahrádza odkazom „2”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 
László Sólymos v. r.