dnes je 14.4.2024

Input:

293/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

293/2017 Z.z.
ZÁKON
zo 17. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z. a zákona č. 350/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
„b) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom,2”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2Napríklad zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z., zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
2. V § 2 písm. h) sa slová „mobilné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3” nahrádzajú slovami „prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
3. V § 2 písm. i) sa slová „stacionárne zariadenie alebo mobilné zariadenie,” nahrádzajú slovami „stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie,”.
4. V § 2 písm. j) sa za slová „spaľovacieho procesu” vkladá čiarka a slová „alebo spoluspaľovacieho procesu”.
5. V § 2 písmeno k) znie:
„k) dokumentáciou dokumenty obsahujúce údaje o technických parametroch stacionárneho zdroja, spôsobe užívania a spôsobe udržiavania stacionárneho zdroja, jeho technickej časti, zariadenia stacionárneho zdroja, alebo automatizovaného meracieho systému, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to
1. dokumenty posudzované orgánom ochrany ovzdušia v konaní podľa tohto zákona,
2. súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja podľa § 15,
3. projektová dokumentácia stavby podľa osobitného predpisu,3a
4. dokumenty vyhotovené výrobcom alebo zhotoviteľom stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo automatizovaného meracieho systému,
5. dokumenty vyhotovené prevádzkovateľom, ktoré obsahujú podrobnosti o užívaní alebo udržiavaní stacionárneho zdroja.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a§ 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.”.
6. V § 2 písmeno r) znie:
„r) nízkoemisnou zónou územie obce, časti obce alebo mestskej časti,3bv ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3bZákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom