dnes je 17.4.2024

Input:

187/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

187/2010 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hrdzavky potápavej, kačice chripľavej a bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnych územiach Dolná Potôň a Veľké Blahovo.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 91,3400 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) vykonávanie úprav litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, najmä jej kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie od 1. marca do 30. júna, okrem údržby objektov a zariadení správcom vodného toku podľa osobitného predpisu,1)
b) zvyšovanie výšky vodnej hladiny od 1. apríla do 30. júna,
c) vykonávanie vodných športov a rekreačných aktivít od 1. apríla do 30. júna.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.
 
Jozef Medveď v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 187/2010 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená v katastrálnych mapách so stavom nehnuteľností k 25. augustu 2005. Hranica bola z uvedených máp prenesená do mapových listov základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
Jelka 45 - 13
Vonkajšia hranica
Hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v najjužnejšom bode pri premostení poľnej cesty vedúcej z obce Veľké Blahovo smerom k areálu rybničného hospodárstva. Odtiaľto pokračuje hranica pozdĺž pravostranného brehu Starého Klátovského kanála smerom proti toku až po ochranné pásmo vzdušného elektrického vedenia. Hranica pretína kanál v mieste križovania s elektrickým vedením a prechádza pozdĺž lesného porastu až smerom k poľnej ceste vedúcej od obce Orechová Potôň smerom k západnému okraju rybníka. Pozdĺž východného okraja cesty pokračuje severovýchodným smerom, kde prechádza na hrádzu rybníka, križuje nápustný objekt a pokračuje smerom k mostu Klátovského kanála. Od mosta pokračuje východným smerom pozdĺž vonkajšieho okraja ochranného pásma pravostranného brehu Klátovského kanála až do bodu tvoriaceho okraj poľnej cesty prebiehajúcej súbežne s východným okrajom rybníka. Tento bod je zároveň najvýchodnejším bodom chráneného vtáčieho územia. Odtiaľto pokračuje hranica juhozápadným smerom pozdĺž západného okraja cesty až do východiskového