dnes je 17.4.2024

Input:

244/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu

244/2017 Z.z.
ZÁKON
zo 7. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z.z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja” nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby”.
2. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu.5”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5§ 15 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.”.
3. V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo dostavba”.
4. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) obstaranie technickej vybavenosti8apodmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5
1. výstavbou technickej vybavenosti,
2. kúpou technickej vybavenosti,
g) kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b).”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a§ 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
5. V § 6 ods. 5 písm. b) sa za slovo „vody” vkladá čiarka a slovo „vzduchotechniky”.
6. V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie podľa osobitného predpisu.9”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9§ 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.”.
7. V § 6 ods. 7 druhej vete sa za slovo „jedáleň,” vkladajú slová „miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb,”.
8. V § 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu13aa”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

13aa§ 7 zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.”.
9. V § 7 ods. 4 sa slová „c), f) a g)” nahrádzajú slovami „c) a f) a podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g)”.
10. § 7 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9,