dnes je 15.4.2024

Input:

465/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, v znení účinnom k 1.2.2024

465/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013
o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
196/2014 Z.z.
15. 7. 2014
mení § 1 a prílohu
346/2014 Z.z.
17. 12. 2014
dopĺňa prílohu
71/2016 Z.z.
15. 1. 2016
dopĺňa prílohu
329/2016 Z.z.
30. 4. 2017
dopĺňa prílohu
329/2016 Z.z.
6. 11. 2017
dopĺňa prílohu
317/2017 Z.z.
6. 7. 2018
dopĺňa prílohu
199/2018 Z.z.
21. 11. 2018
dopĺňa prílohu
104/2019 Z.z.
1. 7. 2019
dopĺňa prílohu
203/2019 Z.z.
22. 7. 2019
dopĺňa prílohu
203/2019 Z.z.
1. 3. 2020
dopĺňa prílohu
88/2020 Z.z.
1. 5. 2020
dopĺňa prílohu
232/2020 Z.z.
1. 9. 2020
dopĺňa prílohu
232/2020 Z.z.
1. 4. 2021
dopĺňa prílohu
391/2021 Z.z.
1. 11. 2021
dopĺňa prílohu
391/2021 Z.z.
1. 7. 2022
dopĺňa prílohu
193/2022 Z.z.
2. 6. 2022
dopĺňa prílohu
193/2022 Z.z.
1. 10. 2022
dopĺňa prílohu
80/2023 Z.z.
17. 3. 2023
dopĺňa prílohu
80/2023 Z.z.
1. 9. 2023
dopĺňa prílohu
446/2023 Z.z.
1. 2. 2024
dopĺňa prílohu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Technické požiadavky na elektrozariadenia sú uvedené v prílohách III a IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v platnom znení.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
Peter Žiga v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 465/2013 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).
2. Delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie olova (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
3. Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie kadmia (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
4. Delegovaná smernica Komisie 2014/1/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo ako legujúci prvok v ložiskách a trecích plochách zdravotníckych prístrojov vystavených ionizujúcemu žiareniu (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
5. Delegovaná smernica Komisie 2014/2/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre kadmium vo fosforových poťahoch v zosilňovačoch obrazu pri röntgenovom snímaní do 31. decembra 2019 a v náhradných dieloch pre röntgenové systémy uvedené na trh EÚ pred 1. januárom 2020 (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
6. Delegovaná smernica Komisie 2014/3/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre marker z octanu olovnatého používaný v stereotaktických rámoch na fixáciu hlavy pri počítačovej tomografii (CT) a magnetickej rezonancii (MRI) a v lokalizačných systémoch pre ožarovače na gamaterapiu a pre vybavenie na nukleárnu medicínu (Ú. v. EÚ L 4, 9. 1. 2014).
7. Delegovaná smernica