dnes je 15.4.2024

Input:

26/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

26/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. februára 2011,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)  Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Chočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu sokola sťahovavého, orla skalného, výra skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, jariabka hôrneho a strakoša sivého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Bešeňová, Kalameny, Komjatná, Liptovská Teplá, Lisková, Lúčky, Madočany, Turík a Valašská Dubová, v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malé Borové, Prosiek, Liptovská Sielnica Sestrč a Veľké Borové a v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Vyšný Kubín a Žaškov.
(3)  Chránené vtáčie územie má výmeru 16 817,5000 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1)  Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)  vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda orla skalného od 15. marca do 31. júla a sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b)  odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)  realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
(2)  Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.
§ 3
(1)  Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku.
(2)  Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.
 
József Nagy v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 26/2011 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA