dnes je 14.4.2024

Input:

361/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

361/2010 Z.z.
[zrušené č. 195/2016 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. a) a i) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)  benzínom derivát ropy s prísadami alebo bez prísad s tlakom pár najmenej 27,6 kPa, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov,
b)  benzínovými parami plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu,
c)  skladovacím zariadením stacionárna nádrž v distribučnom sklade používaná na skladovanie benzínu,
d)  distribučným skladom technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov,
e)  mobilným zásobníkom cestné cisternové vozidlo, železničný cisternový vozeň alebo plavidlo,1) ktoré sa používa na prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu,
f)  čerpacou stanicou technologický celok, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla,
g)  jestvujúcim skladovacím zariadením a jestvujúcim plniacim zariadením skladovacie zariadenie a plniace zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. decembra 2002 alebo ktoré malo do uvedeného dátumu vydané stavebné povolenie,
h)  jestvujúcim mobilným zásobníkom mobilný zásobník, ktorý je v prevádzke alebo pre ktorý bola podaná žiadosť na schválenie jeho prevádzky do 31. decembra 2002,
i)  novým skladovacím zariadením, novým plniacim zariadením a novým mobilným zásobníkom skladovacie zariadenie, plniace zariadenie a mobilný zásobník, ktoré nie sú uvedené v písmenách g) a h),
j)  jestvujúcou čerpacou stanicou čerpacia stanica, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo rozhodnutie o jej užívaní do 31. decembra 2011,
k)  novou čerpacou stanicou čerpacia