dnes je 15.4.2024

Input:

183/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

183/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 24. júna 2013,
ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 31 ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť”) obsahuje
a) meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa,
b) vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce žiadateľ poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len „odborné poradenstvo”).
(2) Ak žiadosť podáva fyzická osoba - podnikateľ,1) uvedie v žiadosti aj
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(3) Ak žiadosť podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť odborne spôsobilej osoby, uvedie v žiadosti aj
a) obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(4) K žiadosti sa priloží
a) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
b) doklad alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe v oblasti technológií v príslušnom priemyselnom odvetví a druhu prevádzky,
c) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností, v ktorých chce poskytovať odborné poradenstvo,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.2)
(5) Žiadosť sa podáva na ministerstvo.
§ 2
(1) Odbornú spôsobilosť žiadateľa overuje skúšobná komisia ministerstva (ďalej len „komisia”) posúdením
a) úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
b) splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa údajov a dokladov uvedených v žiadosti,
c) úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.
(2) Posúdenie úrovne vedomostí žiadateľa o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví overuje komisia skúškou.
(3) Komisia má najmenej troch členov a je zložená z predsedu a ostatných členov.
(4) Komisia oznámi žiadateľovi dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude žiadateľ skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky.
(5) Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky.
(6) Písomný test má 30 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Dĺžka trvania písomného testu je 40 minút. Na úspešné absolvovanie písomného testu musí žiadateľ získať najmenej 23 bodov. Ak žiadateľ získa menej ako 23 bodov, na ústnej skúške sa nezúčastní.
(7) Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať ústnu skúšku. Počas ústnej skúšky komisia preveruje odborné znalosti