dnes je 15.4.2024

Input:

290/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

290/2013 Z.z.
Zákon
z 3. septembra 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 519/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 386/2009 Z.z., zákona č. 119/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z. a zákona č. 343/2012 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. § 51 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu57nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu podľa § 54 ods. 7 požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla.
(11) Obvodný úrad životného prostredia v prípadoch podľa odseku 10 vydá žiadateľovi potvrdenie o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel.”.
2. § 54 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa § 51 ods. 10, je povinný zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume
a) 150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,
b) 100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,
c) 50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.”.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 68/2012 Z.z., zákona č. 317/2012 Z.z., zákona č. 357/2012 Z.z., zákona č. 42/2013 Z.z. a zákona č. 98/2013 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 120 ods. 2 sa za slovo „spracovanie66” vkladá čiarka a slová „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel”.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.