dnes je 15.4.2024

Input:

60/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší

60/2011 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2011,
ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 33 písm. k) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody,
b) jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifikovanými požiadavkami,
c) požiadavky na systém kvality,
d) požiadavky na personálne zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody,
e) požiadavky na technické zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody,
f) požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a podmienky ich platnosti a používania,
g) náležitosti správy a čiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške alebo inšpekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania,
h) podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému,
i) kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
j) náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
k) podrobnosti o
1. preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby,
2. skúške a osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,
3. opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby,
4. povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie.
§ 2
Podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody
(1) Jednotlivé odbory diskontinuálneho oprávneného merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody (ďalej len „oprávnená technická činnosť”) podľa § 20 ods. 1 zákona sú:
a) oprávnené meranie
1. emisných veličín,
2. limitných emisných faktorov,
3. množstva emisií,
4. znečistenia vonkajšieho ovzdušia,
5. kvalitatívneho zloženia emisií,
6. kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia,
7. nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania,
b) oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2. kvality vonkajšieho ovzdušia,
c) oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich referenčných veličín,
2. kvality vonkajšieho ovzdušia,
d) oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov
1. emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín,
2. kvality vonkajšieho ovzdušia a