dnes je 17.4.2024

Input:

162/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

162/2018 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 382/2013 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 315/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) piatom bode sa za slová „telekomunikačné zariadenia” vkladajú slová „a elektronické komunikačné siete”.
2. V § 2 sa písmeno b) dopĺňa dvadsiatym deviatym bodom až tridsiatym druhým bodom, ktoré znejú:
„29. elektrickým vozidlom motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,
30. nabíjacím bodom rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla,
31. nabíjacou stanicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov,
32. verejne prístupnou nabíjacou stanicou nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby,”.
3. V § 2 písm. c) devätnástom bode sa za slová „uskladňovanie plynu” vkladá čiarka a slová „skvapalňovanie plynu”.
4. V § 4 ods. 3 sa slová „odseku 1” nahrádzajú slovami „odseku 2”.
5. V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel.”.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
6. V § 4 ods. 7 sa slová „a 4” nahrádzajú slovami „alebo prevádzkujú verejne prístupnú nabíjaciu stanicu”.
7. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa.”.
8. V § 9 ods. 5 sa číslo „15” nahrádza číslom „60”.
9. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak držiteľ povolenia na distribúciu elektriny alebo držiteľ povolenia na distribúciu plynu žiada o vykonanie zmeny v povolení v súvislosti s výstavbou novej distribučnej sústavy alebo novej distribučnej siete, pre ktoré sa vyžaduje vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, je povinný pri podaní žiadosti o vykonanie zmeny preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12.”.
10. V § 10 ods. 4 sa slová „a ak” nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„a podmienkou výstavby energetického zariadenia nie je vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12”.
11. V § 12 ods. 14 prvej vete sa za slovami „stavebné konanie” slovo „a”