dnes je 24.2.2024

Input:

270/2014 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

270/2014 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 146/2023 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. septembra 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno f) znie:
„f) nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre
1. spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a
2. ostatné zariadenia úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo do stavu nečinnosti alebo do chodu naprázdno, alebo z chodu naprázdno; za nábeh a odstavovanie sa nepovažujú pravidelne oscilujúce fázy, predohrev, ohrev, chladenie a ostatné obdobné technologické činnosti, ak ide o diskontinuálnu technológiu s charakterom várky alebo vsádzky,”.
2. V § 6 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b) je v § 25 ods. 4 alebo prílohách č. 3 až 7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje,
c) je pre danú znečisťujúcu látku a činnosť alebo operáciu ustanovený emisný limit znečisťujúcej látky pre vybrané technológie (ďalej len „špecifický emisný limit”)”.
3. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Špecifický emisný limit platí pre zariadenie
a) veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určený individuálny emisný limit; individuálny emisný limit nesmie byť miernejší ako špecifický emisný limit; výnimku podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona možno povoliť, len ak je takáto možnosť ďalej ustanovená,
b) malého zdroja uvedené v § 9 ods. 6.”.
4. V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Ak súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je nižšia ako prahová kapacita pre stredný zdroj podľa prílohy č. 1, emisné limity sa pre toto zariadenie neuplatňujú okrem emisného limitu podľa odseku 3 písm. b).”.
5. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „1. bode” nahrádzajú slovami „odseku 1”.
6. V § 8 ods. 2 písm. f) sa slová „dva typy alebo viac typov palív” nahrádzajú slovami „rôzne palivá, pre ktoré platia rozdielne emisné limity podľa prílohy č. 4 druhej časti prvého bodu”.
7. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) súčiniteľom prebytku vzduchu bezrozmerná veličina vyjadrujúca pomer množstva vzduchu v zmesi, ktorá sa vo valci spaľovacieho motora zúčastní spaľovania, a teoretického množstva vzduchu potrebného na dokonalé spálenie množstva paliva obsiahnutého v tejto zmesi; podľa tohto pomeru rozlišujeme spaľovanú zmes ako:
1. stechiometrická zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu = 1,
2. chudobná zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu > 1,
3. bohatá zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu < 1.”.
8. V § 9 odsek 3