dnes je 15.4.2024

Input:

322/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

322/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), g), k), r), s), t), v) a x) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti”) a na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako sú soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti”).”.
2. § 6 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.
(6) Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.”.
3. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.”.
4. V § 10 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „obchodné a dodávateľské”.
5. V § 10 odseky 12 až 14 znejú:
„(12) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvoria:
a) prevádzkový poriadok,
b) prevádzkový denník,
c) zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d) núdzové a evakuačné plány,
e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f) záznamy o vyskladnení odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(13) Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje
a) názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,
b) údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
c) technický