dnes je 29.2.2024

Input:

195/2013 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení účinnom k 1.7.2014

195/2013 Z.z.
[zrušené č. 225/2016 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
188/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b) rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) objemovou jednotkou 1 m3) pitnej vody alebo 1 m3) odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda”),
f) skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia2) v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,
g) skupinou producentov3) odpadovej vody producenti3) v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
h) distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi.2)
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody”).
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva priamym určením maximálnej ceny alebo určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za
a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,
c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,
d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f) čistenie odpadovej vody.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a) náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov2) a za množstvo vody na technologické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške maximálne 25 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania,
b) primerané technologické náklady,
c) osobné náklady;4) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj