dnes je 17.4.2024

Input:

203/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z.z.

203/2010 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 373/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel”.
2. V § 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)  Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
(4)  V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.”.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)  § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.”.
4. § 4 znie:
㤠4
(1)  Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.
(2)  Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(3)  Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení.