dnes je 17.4.2024

Input:

297/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.

297/2013 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 21/2019 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. b) sa za slovo „odberateľom” vkladá slovo „elektriny” a slová „vlastnej spotreby výrobcu elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach” sa nahrádzajú slovami „ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach”.
2. V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia