dnes je 15.4.2024

Input:

282/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

282/2010 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. k) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z. nariaďuje:
§ 1
(1)  Prahové hodnoty sa ustanovujú na účely hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd. Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1. Prahové hodnoty pre synteticky vyrábané organické látky uvedené v prílohe č. 1 časť C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd.
(2)  Zoznam útvarov podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z.z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z.z.