dnes je 17.4.2024

Input:

176/2010 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva

176/2010 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) vydalo
výnos z 15. apríla 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva.
Tento výnos obsahuje zoznam látok, ktoré sú uvedené v dokumente Európskej komisie:
NOTIFICATION OF NEW CHEMICAL SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 67/548/EEC ON THE CLASSIFICATION, PACKAGING AND LABELING OF DANGEROUS SUBSTANCES NO-LONGER POLYMERS LIST, september 1996.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2010 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.economy.gov.sk.