dnes je 9.12.2023

Input:

300/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

300/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) látkou látka podľa osobitného predpisu,1
i) zmesou zmes podľa osobitného predpisu.1a”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1Čl. 2 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.


1aČl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.”.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1b.
2. V § 3 ods. 4 a § 4 písm. b) sa symbol „ε” nahrádza symbolom „ç”.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad § 6 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 25 a 26 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.” nahrádza citáciou „Napríklad § 5 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 a 4 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).”.
4. V § 4 písmeno d) znie:
„d) údaje uvedené v prílohe č. 1 bode 2.2.,”.
5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
Aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené podľa osobitného predpisu2av znení účinnom do 31. mája 2015 a uvedené na trh do 31. mája 2015, sa do 1. júna 2017 nemusia znovu označovať a baliť podľa osobitného predpisu.2b”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2a§ 46 zákona č. 67/2010 Z.z.


2bČl. 33 a 35 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.”.
6. § 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.”.
7. V prílohe č. 1 body 2.2 a 2.3 znejú:
„2.2. Označovanie
Každý aerosólový rozprašovač musí byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky osobitného predpisu,3viditeľne, zreteľne a nezmazateľne označený
a) bez ohľadu na obsah:
1. výstražným upozornením H229 „Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť”,
2. bezpečnostnými upozorneniami P210 a P251 uvedenými v tabuľke 6.2 osobitného predpisu,4
3. bezpečnostným upozornením P410 + P412 uvedeným v tabuľke 6.4 osobitného predpisu,4
4. bezpečnostným upozornením P102 uvedeným v tabuľke 6.1