dnes je 17.4.2024

Input:

336/2011 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom, v znení účinnom k 1.5.2014

336/2011 Z.z.
[zrušené č. 418/2013 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
374/2012 Z.z.
1. 2. 2013
dopĺňa prílohy
190/2012 Z.z.
1. 10. 2013
dopĺňa prílohy
190/2012 Z.z.
1. 2. 2014
dopĺňa prílohu č. 1
374/2012 Z.z.
1. 2. 2014
dopĺňa prílohu č. 1
374/2012 Z.z.
1. 5. 2014
dopĺňa prílohu č. 1
100/2013 Z.z.
30. 4. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
100/2013 Z.z.
1. 10. 2014
doteraz neuvedené
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1) Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Žiadateľ o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadateľ o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom predkladá žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosť o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom Centru pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum”), ktorá musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu1) a príloh č. 1 a 2 tohto nariadenia vlády pre každú účinnú látku osobitne.
§ 2a
(1) Pre biocídny výrobok, ktorý obsahuje viac ako jednu účinnú látku, sa za dátum, ku ktorému je potrebné dosiahnuť súlad s požiadavkami podľa osobitného predpisu2) a prílohy č. 1 tohto nariadenia vlády, považuje dátum, ku ktorému bola zaradená do zoznamu podľa § 1 ods. 1 tohto nariadenia vlády posledná účinná látka obsiahnutá v biocídnom výrobku.
(2) Biocídny výrobok, pre ktorý bola udelená prvá autorizácia podľa osobitného predpisu1a) neskôr ako 120 dní pred dátumom, ku ktorému je potrebné dosiahnuť súlad podľa odseku 1, sa lehota na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom2) predlžuje o 120 dní odo dňa doručenia žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku,1b) ak bola táto žiadosť predložená najneskôr 60 dní od dátumu udelenia prvej autorizácie.1a) Pri biocídnom výrobku, pri ktorom sa uplatňuje postup podľa osobitného predpisu,1c) sa lehota na dosiahnutie súladu s osobitným predpisom2) predlžuje o 30 dní od dátumu, keď Európska komisia prijala rozhodnutie, že biocídny výrobok spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.1d)
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2009 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2010 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2010 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 549/2010 Z.z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2008 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda