dnes je 17.4.2024

Input:

3/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj

3/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. decembra 2010,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)  Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slovenský raj (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Dedinky, Dobšiná a Stratená, v okrese Spišská Nová Ves v katastrálnych územiach Betlanovce, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany a Spišské Tomášovce, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Hranovnica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Vernár a v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt.
(3)  Chránené vtáčie územie má výmeru 25 243 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1)  Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností pri ochrane lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda bociana čierneho a orla krikľavého od 1. apríla do 31. júla, orla skalného od 15. marca do 31. júla, sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, včelára lesného od 1. mája do 31. júla a výra skalného od 1. marca do 31. mája, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
(2)  Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takéhoto obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia
§ 3
(1)  Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Obvodnom úrade životného prostredia v Rožňave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade a na Obvodnom úrade životného prostredia v Brezne.
(2)  Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou je vektorový geodetický podklad obsahujúci líniu hranice chráneného vtáčieho územia.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.
 
József Nagy v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 3/2011 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom