dnes je 14.4.2024

Input:

325/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu

325/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
z 9. júla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 219/2007 Z.z. a zákona č. 577/2007 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1)  Členovia komisie na začiatku rokovania komisie, pred otvorením obálok s návrhmi do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru alebo do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, zvolia predsedu komisie a zapisovateľa z členov komisie. Zapisovateľ zaznamená celý priebeh rokovania komisie tak, aby mohla byť vyhotovená správa o priebehu a výsledkoch výberového konania.
(2)  Pred otvorením obálok členovia komisie overia neporušenosť obálok. Zapisovateľ komisie otvorí všetky obálky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o rokovaní komisie. Členovia komisie sa oboznámia s predloženými návrhmi, súvisiacou dokumentáciou a na základe stanoviska zapisovateľa komisie, ktorý posúdi úplnosť dokumentácie, overia platnosť dokladov a pravdivosť informácií obsiahnutých v návrhoch.
(3)  Otvorené obálky s návrhmi označí predseda komisie rímskymi číslicami v poradí, v akom boli otvorené. S týmto označením sa návrhy evidujú počas celého výberového konania.
§ 2
(1)  Každý člen komisie vyhodnocuje návrhy podľa kritérií stanovených v oznámení o začatí výberového konania. Každý člen komisie hodnotí návrhy podľa kritérií uvedených v oznámení podľa prvej vety na samostatnom liste (ďalej len „hodnotiaci list”) tak, že určí poradie jednotlivých návrhov, podpíše a odovzdá hodnotiaci list predsedovi komisie.
(2)  Pri určovaní poradia jednotlivých návrhov člen komisie uvedie na jednom stupni poradia len jeden návrh. Vzor hodnotiaceho listu je uvedený v prílohe č. 1.
(3)  Komisia označí poradie návrhov podľa hodnotiacich listov členov komisie na súhrnnom hodnotiacom liste, urobí súčet umiestnení a určí poradie jednotlivých návrhov.
(4)  Určenie poradia jednotlivých návrhov sa zaznamená v súhrnnom hodnotiacom liste, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Určené poradie na súhrnnom hodnotiacom liste podpisuje každý člen komisie. Pri odmietnutí podpisu súhrnného hodnotiaceho listu člen komisie písomne uvedie dôvody odmietnutia.
(5)  Hodnotiace listy členov komisie vloží predseda komisie za účasti členov komisie do osobitnej obálky s označením „Neotvárať!”, ktorú zalepí a označí odtlačkom úradnej pečiatky obvodného banského úradu. Obálku podpisuje predseda komisie a zapisovateľ komisie, ktorý zabezpečí jej úschovu.
(6)  Súhrnný hodnotiaci list je prílohou správy o výsledkoch výberového konania.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.