dnes je 14.4.2024

Input:

19/2014 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov

19/2014 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 342/2014 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z.z. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2012 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) znie:
„a) je obhospodarovaná,”.
2. V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo jej štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu, alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka,”.
3. V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „a vhodné režimy písm. a)”.
4. V § 10 ods. 7 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „žiadateľ môže vykonať zber konopy aj skôr, ak dodrží podmienky podľa osobitného predpisu,30a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30aČl. 40 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. ES L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.”.
5. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 28. februára 2014.”.
6. Prílohy č. 2, 3 a 5 znejú:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z.z.
 
DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY
Oblasť
Štandardy
Podmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení
Minimálne krytie pôdy
V termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12° zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou, medziplodinou alebo strniskom.
 
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky
Dodržiavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy zabraňovať tvorbe ryhovej erózie a zabrániť vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky.
 
Zachovávanie terás
Likvidovať existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.