dnes je 15.4.2024

Input:

192/1993 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

192/1993 Z.z.
[zrušené č. 93/1999 Z.z.]
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. júla 1993
o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)  Táto vyhláška upravuje spoločenské ohodnotenie
a)   chránených druhov rastlín,1)
b)   chránených druhov živočíchov,2)
c)   stromov rastúcich mimo lesa,3) (ďalej len „chránené rastliny, živočíchy a stromy”).
(2)  Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu; určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a stupeň ohrozenia.
§ 2
Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov sa uplatňuje najmä pri
a)  posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi,4)
b)   rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,5)
c)  vypracúvaní znaleckých posudkov a expertíz.
§ 3
(1)  Spoločenská hodnota zničených jedincov chránených druhov rastlín sa ustanovuje v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(2)  Spoločenská hodnota usmrtených jedincov chránených druhov živočíchov sa ustanovuje v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(3)  Spoločenská hodnota poškodených jedincov chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa určuje v rozpätí od 10 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.
(4)  Za poškodenie chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odseku 3 sa považujú i rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, ako sú najmä ich nepovolený zber, chov, premiestnenie, narušenie rozmnožovania, zničenie hniezda.
(5)  Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.6)
§ 4
(1)  Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín, najmä semien, semenáčikov, cibúľ, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(2)  Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov živočíchov, najmä vajíčok, lariev, kukiel, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(3)  Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.6)
§ 5
(1)  Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa určuje podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a podľa ich druhu a veľkosti.
(2)  Veľkosť listnatých stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm.
(3)  Veľkosť ihličnatých stromov sa zisťuje meraním ich výšky.
(4)  Spoločenská hodnota stromov