dnes je 29.2.2024

Input:

85/1996 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov, v znení účinnom k 1.7.2002

85/1996 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. marca 1996
o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
300/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 2 ods. 1
Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Odvod za vznik poľnohospodárskeho pozemku alebo lesného pozemku, ktorý vznikol z jestvujúceho pozemku vo výmere a za podmienok uvedených v zákone1) (ďalej len „odvod”), sa platí jednorazovo pred vkladom2) alebo pred záznamom3) vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.
§ 2
(1) Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2) Dokladom o zaplatení odvodu je pri platení
a) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke výpis z tohto účtu,
b) v hotovosti poštová poukážka.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Poznámky pod čiarou
1§ 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
2§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
3§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.