dnes je 14.4.2024

Input:

155/1994 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

155/1994 Z.z.
[zrušené č. 50/2002 Z.z.]
N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
zo 14. júna 1994
o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 10 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. nariaďuje:
§ 1
Výpočet úhrady za dobývací priestor
(1)  Právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „organizácia”)1) vypočíta ročnú úhradu za dobývací priestor podľa plošného vymedzenia dobývacieho priestoru na povrchu.
(2)  Výpočet ročnej úhrady za dobývací priestor obsahuje názov tohto priestoru, údaje o druhu nerastu, na ktorého dobývanie bol určený, o jeho ploche a výške ročnej úhrady.
(3)  Výpočet úhrady podľa odseku 2 je súčasťou dokumentácie predkladanej s návrhom na určenie dobývacieho priestoru alebo s návrhom na jeho zmenu.
§ 2
Platenie úhrady za dobývací priestor
(1)  Organizácia zaplatí vypočítanú úhradu za dobývací priestor do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného banského úradu2), v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza dobývací priestor. Úhrada sa platí každoročne, počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o určení alebo zmene dobývacieho priestoru, najneskôr do konca februára kalendárneho roku. V tomto termíne predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za dobývací priestor.
(2)  Platenie úhrady za dobývací priestor sa vzťahuje aj na rok, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení dobývacieho priestoru.
§ 3
Výpočet úhrady za vydobyté nerasty
(1)  Organizácia, ktorá dobýva výhradné ložisko, vypočíta úhradu za vydobyté nerasty ako percentuálny podiel z celkových tržieb za vydobyté nerasty alebo nerasty po ich úprave a zušľachtení vykonanom v súvislosti s ich dobývaním (ďalej len „vydobyté nerasty”) ocenené trhovou cenou v období, za ktoré sa výpočet úhrady vykonáva. Spôsob výpočtu úhrady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(2)  Ak organizácia vydobyté nerasty nepredáva, ale ich ďalej spracúva na výrobky a trhová cena vydobytých nerastov nie je z tohto dôvodu známa, základ výpočtu úhrady za vydobyté nerasty sa určí ak súčin podielu nákladov na dobývanie nerastov k celkovým nákladom na výrobky vyrobené z vydobytých nerastov a tržieb dosiahnutých za odpredané výrobky v období, za ktoré sa výpočet úhrady vykonáva. Spôsob výpočtu úhrady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(3)  Výška sadzieb úhrady za vydobyté nerasty na výpočet úhrad podľa druhov nerastov je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(4)  Trhovou cenou vydobytých nerastov sa rozumie cena za 1 tonu (m3) vydobytého nerastu alebo cena za 1 tonu (m3) nerastu upraveného alebo zušľachteného v súvislosti s jeho dobývaním, za ktorú organizácia tieto nerasty v kalendárnom roku alebo v jeho časti odpredala. 3)
(5)  Ak organizácia vydobyté nerasty alebo výrobky vyrobené z vydobytých nerastov použila na vlastnú potrebu alebo ich nepredala, pri výpočte úhrady sa do celkových tržieb podľa odseku 1 a 2 zahrnú aj predpokladané tržby, ktoré by sa získali