dnes je 14.4.2024

Input:

112/1993 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblasti vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov

112/1993 Z.z.
[zrušené č. 478/2002 Z.z.]
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. apríla 1993
o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo) podľa § 17 písm. f) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa
a)   vymedzujú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a ustanovujú osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia v nich,
b)   ustanovujú zásady vytvárania a prevádzky smogových varovných a regulačných systémov vrátane osobitných imisných limitov.
Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia
§ 2
(1)  Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú
a)   zaťažené územia,
b)   národné parky,1)
c)   chránené krajinné oblasti,1)
d)   kúpeľné miesta.2)
(2)  Zaťaženými územiami na účely tejto vyhlášky sú územia, v ktorých sa vyskytuje také znečistenie ovzdušia, ktoré vysokou koncentráciou znečisťujúcich látok,3) trvaním, frekvenciou výskytu alebo spoločným účinkom viacerých znečisťujúcich látok môže vyvolať vo zvýšenej miere škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a životné prostredie.
§ 3
Za zaťažené možno vyhlásiť územie s rozlohou najmenej 50 km2, ak
a)  priemerná ročná koncentrácia niektorej zo znečisťujúcich látok prekročí ročný imisný limit,4)
b)   krátkodobé koncentrácie dvoch znečisťujúcich látok v priebehu roka prekročia vo viac ako 5 % prípadov polhodinové imisné limity,4)
c)  priemerné denné koncentrácie dvoch znečisťujúcich látok v priebehu roka prekročia vo viac ako 5 % prípadov denné imisné limity,4)
d)   index znečistenia ovzdušia pre tri a najviac štyri znečisťujúce látky4) prekročí hodnotu 2; výpočet indexu znečistenia ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,
e)   pachové znečisťujúce látky sa vyskytujú v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo.4)
§ 4
(1)  Ak nie sú určené imisné limity znečisťujúcich látok, za zaťažené možno vyhlásiť tie územia, na ktorých sa vyskytujú koncentrácie a depozície škodlivín vyvolávajúce vysokú mieru rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia.
(2)  Spôsob zistenia neprípustne vysokej miery rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva určí ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.5)
§ 5
(1)  Zaťažené územia ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(2)  Ministerstvo vypustí územie zo zoznamu zaťažených území, ak po dobu piatich po sebe idúcich rokov sa nevyskytnú dôvody, pre ktoré bolo do zoznamu zaradené.
§ 6
(1)  Úroveň koncentrácie znečisťujúcich látok, pre ktoré sú stanovené imisné limity4) a okolnosti vzniku a šírenia znečisťovania v zaťažených územiach, zisťuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav”).
(2)  Ústav v zaťažených územiach vyhodnocuje údaje o druhoch, množstve, priestorovom a časovom rozložení znečisťujúcich látok s prihliadnutím na